Acte contract

 ACTE NECESARE PENTRU ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE:

 

1.      Solicitare scrisă privind începerea furnizării energiei termice pentru încălzire/apă caldă din care să rezulte date despre reprezentantul legal şi caracteristicile    utilizatorului/imobilului.

2.     Încheierea judecătorească –pentru asociaţiile de proprietari

3.     Contractul de vânzare-cumpărare sau extras CF aferent spaţiului/imobilului racordat la reţeaua de termoficare – pentru agenţii economici

4.     Proces verbal de alocare a spaţiului/imobilului din fondul imobiliar de stat – pentru instituţii

5.     Codul de înregistrare fiscală

6.     Protocol de împărţire  pe scări/tronsoane constituite în noi asociaţii de proprietari, a debitului şi creditului financiar faţă de unitatea noastră

 

ACTE NECESARE PENTRU REZILIEREA UNUI CONTRACT DE FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE:

 

1.     Solicitare scrisă din partea reprezentantului legal a titularului de contract din care să reiasă motivul şi data încetării contractului

2.     Contractul de vânzare-cumpărare  în situaţia înstrăinării imobilului

3.     Dovada achitării la zi a facturilor restante

 

 

ACTE NECESARE PENTRU DEBRANŞAREA UNUI IMOBIL:

1.    Cerere tipizată

2.   Extras din Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei în care s-a dat acordul pentru debranşare, cu numele citeţ, semnătura şi ştampila în original a preşedintelui  asociaţiei de proprietari

3.    Taxa debranşare

Termonapoca