Legislatie

 Ordinul 343/2010, pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termica între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încalzire si apa calda de consum

 Norma tehnica privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum

 L. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat in Regii Autonome si Societati Comerciale

 L51/08.03.2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice

 L.325/14.07.2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica

L.31/1990 privind Societatile Comerciale

 H.882/2004 pentru aprobarea strategiei nationale privind alimentarea cu energie termica a localitatilor prin sistemele de productie si distributie centralizata

OUG48/2004 pt. adoptarea unor masuri privind furnizarea energiei termice populatiei pentru incalzirea locuintelor si prepararea apei calde de consum, prin sistemele publice centralizate de alimentare cu en. termica
a.aprobata cu modificari si completari de L 430/25.10.2004
b.modificari si completari ulterioare L228/20.06.2006

 Ordinul ANRSCUP nr. 483/29.09.2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice

 H.G. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu en. termica cu modificari aduse prin HG 609/20.06.2007

 L 114/1996 privind locuintele ( republicata) cu modificarile si completarile ulterioare

 L.230/06.07.2007 privind infiinţarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

 HG 1588/2007 pt. aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

 OUG 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintelor, precum si a unor facilitati acordate populatiei pentru plata energiei termice cu modificarile si completarile ulterioare

HG 426/2006 pentru aprobarea programului “Termoficare 2006-2015 – caldura si confort”

O 471/2008 pentru aprobarea Regulamentului pentru implementarea programului „Termoficare 2005-2015 – caldura si confort”

 L 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificarile si completarile ulterioare

L 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public cu modificarile si completarile ulterioare

L554/2004 a contenciosului administrativ cu completarile si modificarile ulterioare

L 215/2001 a aministratiei publice locale ( republicata si actualizata)

OG 5/2001 privind procedura somatiei de plata ( actualizata)

OUG 119/2007 privind ordonanta de plata

 OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitii publice, a contractelor de concesiune de servicii, ( actualizata)

 HG 925/19.07.2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitii publice din OUG 34/2006

L 351/2004 a gazelor( actualizata)

L 13/09.01.2007 a energiei electrice( actualizata)

OUG 195/22.12.2005 privind protectia mediului, aprobata prin L 265/29.06.2006, cu modificarile si completarile ulterioare

Legislatie europeana

 DIRECTIVA 2004/8/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI I A CONSILIULUI din 11 februarie 2004 privind promovarea cogenerării pe baza cererii de energie termică utilă pe piaţa internă a energiei şi de modificare a Directivei 92/42/CEE

 COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE CONSILIU ŞI PARLAMENTUL EUROPEAN Acţiuni de punere în aplicare a Cărţii Verzi. Raport privind progresul realizat în domeniul surselor de energie regenerabile

Termonapoca